ຢ້ຽມຢາມພິພິທະພັນ

  • ການນັດ ໝາຍ ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ, ສຳ ລັບຫລາຍກວ່າ 4 ຄົນ. ກຸ່ມທີ່ຕ້ອງນັດ ໝາຍ ສາມາດກົດປຸ່ມ "ເຂົ້າຮ່ວມການໄປຢ້ຽມຢາມ" ເພື່ອນັດ ໝາຍ ນັດ ໝາຍ.

ອ່ານຕໍ່